Privacybeleid

1. Inleiding

Roeleven Advocaten & Mediators BV komt elke dag in aanraking met het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet, respecteren wij de privacy van de personen over wie wij informatie ontvangen en behandelen wij informatie strikt vertrouwelijk. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van uw rechten en onze plichten en gaan hier op een juiste manier mee om.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. Dit betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen.

Roeleven Advocaten & Mediators BV is verwerkingsverantwoordelijke,. Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot het secretariaat van Roeleven Advocaten & Mediators BV.

2. Persoonsgegevens

Om onze diensten goed te kunnen verlenen hebben wij persoonsgegevens als naam en contactgegevens, BSN nummer, e-mailadres, enz.  van u nodig. Verder zijn wij wettelijk verplicht u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van uw kwestie vragen wij wellicht aanvullende persoonsgegevens.

Roeleven Advocaten & Mediators BV verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden van het kantoor, zoals

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst,
 • het voeren van gerechtelijke procedures,
 • het innen van declaraties,
 • advisering, mediation, bemiddeling en verwijzing,
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen,
 • werving en selectie van personeel.

Internet
Roeleven Advocaten & Mediators BV is actief op onze website, Facebook en LinkedIn. Wanneer u functies op een van onze media gebruikt kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. Roeleven Advocaten & Mediators BV houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van partijen gebruik maakt is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens.
Roeleven Advocaten & Mediators BV verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 •  wettelijke verplichting,
 • uitvoering van een overeenkomst,
 • verkregen toestemming van betrokkene(n),
 • gerechtvaardigd belang.

3. Uw privacy rechten

Overdracht digitale data
Wanneer u persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat verstrekt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ook vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlening door te sturen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Roeleven Advocaten & Mediators BV aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of ID bewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens
Dossiers worden na sluiting van een zaak gearchiveerd en gedurende een periode van 7 jaar bewaard.

Inzage persoonsgegevens
Op verzoek kunnen wij in een schriftelijke mededeling toelichting geven welke persoonsgegevens van u verwerkt zijn, worden verwerkt, of een kopie van deze gegevens aan u verstrekken. Verder kunt u bij ons informeren voor welke doelen uw gegevens zijn of worden verwerkt en wie inzicht heeft in deze gegevens.

Wijzigen of aanvullen van persoonsgegevens
Wanneer u inzage in verwerkte persoonsgegevens ontvangt, kunt u ons altijd verzoeken om onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen.

Beperking van de verwerking
Als u heeft gemeld dat uw gemelde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken, zo lang uw verzoek in behandeling is.

Bezwaar
Wanneer u schriftelijk of digitaal bezwaar maakt tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, dan stoppen wij direct met het verwerken van deze gegevens. Tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

4. Versturen persoonsgegevens

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derde organisaties, tenzij:

 • wij uw toestemming hebben om persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken;
 • dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Denk hierbij aan het opstarten en voeren van procedures of het geven van uw adresgegevens aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen.
 • wij van mening zijn dat openbaring van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, verzoeken van overheidsinstanties of wettelijke procedures.
 • een wettelijke verplichting dit van ons vereist.

Roeleven Advocaten & Mediators BV maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd.

We verstrekken aan onze partners uw persoonsgegeven indien het nodig is dat deze verwerkt worden. Dit gebeurt alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onze partners zijn onze IT-leveranciers, websitebeheerder, de Stichting Derden gelden Roeleven Advocaten, Advocaat Centraal, Split-Online en het door de Rechtspraak beheerde systeem.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Roeleven Advocaten en Mediators BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

5. Wissen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uit ons systeem in één of meer van de volgende gevallen gewist:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt en wij hoeven wettelijk deze gegevens niet meer te bewaren;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar waarbij geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet in behandeling te nemen;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen wissen.

6. Werknemers

Roeleven Advocaten & Mediators BV verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens van onze medewerkers. Dit is in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen.

7. Sollicitatieprocedure

Roeleven Advocaten & Mediators BV verzamelt en verwerkt relevante gegevens van sollicitanten die aan ons verstrekt zijn door middel van e-mail, post, telefoongesprekken en/of persoonlijk contact. Deze gegevens zullen uiterlijk twee maanden na afloop van de procedure verwijderd worden, tenzij u toestemming geeft om persoonsgegevens langer op te slaan in onze administratie, zodat wij in de toekomst eventueel weer met u in contact kunnen komen.

8. Uitoefenen van uw rechten

Wilt u gebruik maken van één of meer bovengenoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken afhandelen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben.

9. Statistieken en cookies.

Roeleven Advocaten & Mediators BV houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Roeleven Advocaten & Mediators BV aan derden verkocht.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Roeleven Advocaten en Mediators BV te vergroten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van ons kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Roeleven Advocaten & Mediators BV maakt gebruik van cookies en Google Analytics, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van de buttons en/of links van onze social media. Roeleven Advocaten & Mediators BV heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van de cookies door die derde partijen.

8. Klachten

Heeft u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan verwijzen wij u naar de hiervoor bevoegde instantie: de Autoriteit Persoonsgegevens. Roeleven Advocaten & Mediators BV heeft het recht de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

9. Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Info@roeleven.nl
Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ Heerlen
Telefoonnummer : (045) 528 54 17
Faxnummer : (045) 528 54 16
Kvk-nummer : 60897929
Deze privacyverklaring is opgesteld in februari 2018 ©Roeleven Advocaten & Mediators

kantoor roeleven advocaten