Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Roeleven familierecht & mediation ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers, die voor het kantoor werkzaam zijn. Het kantoor is gevestigd te  Heerlen en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60897929.
  • Cliënt(e): de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan het kantoor tot het verrichten van diensten.
  • Honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden.
  • Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter dekking van de kosten van de kantoorfaciliteiten.
  • Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, et cetera alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
  • Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
  • Stichting Beheer Derdengelden : het kantoor beschikt niet over een Stichting derdengelden. Het kantoor kan derhalve ook geen derdengelden ontvangen. 

Artikel 1
Uitsluitend Roeleven Advocaten en Mediators B.V. (KvK 60897929) handelend onder de naam Roeleven familierecht & mediation geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2
Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 3
De keuze van door ons in te schakelen derden zal zoveel mogelijk geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

Artikel 4
Roeleven Advocaten en Mediators B.V./Roeleven familierecht & mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals deurwaarders, deskundigen en buitenlandse advocaten. In voorkomend geval zal het kantoor desgevraagd haar eventuele aanspraken op die derden aan opdrachtgever overdragen. Het kantoor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een door deze derden gemaakte aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting.

Artikel 5
Voor zover het dossier en de door opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden door opdrachtgever niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 5 jaar na de datum van de laatste declaratie worden bewaard. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier. Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd ter zake kopieer- en administratiekosten van € 25,- exclusief btw.

Artikel 6
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen tien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Roeleven Advocaten en Mediators B.V./Roeleven familierecht & mediation is gerechtigd, behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever, om voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden voor betaling van hetgeen de opdrachtgever het kantoor verschuldigd is. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Als invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen alle kosten met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7
Roeleven Advocaten en Mediators B.V./ Roeleven familierecht & mediation heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen het kantoor enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 8
Het kantoor beschikt over een interne klachtregeling ten behoeve van de opdrachtgever in verband met klachten over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie. Mw. mr.  E.J.A. Roeleven is in beginsel belast met de afhandeling van de klacht en functioneert dus als klachtenfunctionaris. Zowel de klager als degene over wie is geklaagd, wordt in de gelegenheid gesteld de klacht toe te lichten. Er wordt getracht om binnen één (1) maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel toe te sturen. 

Mocht de klacht nadien niet zijn opgelost zal de klacht worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter en in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

In het geval mr Roeleven langdurig verhinderd is voorziet het kantoor in een waarnemer. Deze is bereikbaar via het secretariaat van het kantoor. 

De volledige klachtenregeling is opgenomen in de website van ons kantoor. 

Artikel 9
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10
Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Roeleven Advocaten en Mediators B.V. / Roeleven familierecht & mediation van toepassing. Deze voorwaarden worden bij de eerste correspondentie meegezonden en zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Limburg. Daarnaast zijn deze opgenomen op de website van het kantoor: www.roeleven.nl